REGULAMIN ZAKUPÓW

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

https://www.bmcg.pl

 

Treść niniejszego regulaminu, zwanego w dalszej części Regulaminem, udostępniona jest przed zawarciem umowy sprzedaży w formie, która umożliwia uprzednie zapoznanie się z Regulaminem poprzez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony sklepu internetowegoPobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

 

Sprzedawca – „BMCG” sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), mieszczącą się przy ul. Kolejowej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227844, o kapitale zakładowym: 50.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9521961646 oraz numer REGON: 140031207, adres mailowy: info@bmcg.pl, numer telefonu: 22 836 79 94

Aktualne dane indentyfikacyjne Sprzedawcy można sprawdzić pod adresem https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 

§ 1

SŁOWNIK POJĘĆ

 

1.       Sprzedawca„BMCG” sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach (05-091), mieszczącą się przy ul. Kolejowej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227844, o kapitale zakładowym: 50.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9521961646 oraz numer REGON: 140031207, numer telefonu: info@bmcg.pl, adres e-mail: 22 836 79 94;

2.      Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób składania zamówień u Sprzedawcy;

3.      Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.bmcg.pl/shippingmanager, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia;

4.      Kupujący – podmiot składający zamówienie w Sklepie posiadający status przedsiębiorcy; z uwagi na specyfikę aplikacji Shipping Manager oferta Sprzedawcy skierowana jest do przedsiębiorców;

5.      Aplikacja – aplikacja Shipping Manager 2.0. stworzona oraz dostosowana funkcjonalnie do potrzeb Kupujących, pozwalająca zoptymalizować prowadzoną działalność gospodarczą w obszarze logistyki towarów poprzez skuteczne zarządzanie procesem dostaw zamówień, poprzez integrację systemową z firmami kurierskimi i pocztowymi działającymi na polskim i międzynarodowym rynku;

6.      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Aplikacji na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające, co najmniej rodzaj oraz ilość pakietów Aplikacji.


§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Aplikacji oferowanej przez Sprzedawcę.

2.      Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3.      Przedmiotem sprzedaży jest Aplikacja prezentowana przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4.      Licencja udzielona na Aplikację przez Kupującego nie może być przenoszona na inne podmioty gospodarcze, w tym również podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo.

5.      Informacje dotyczące poszczególnych wariantów Aplikacji nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

§ 3

ZAMÓWIENIA

 

1.      Kupujący ma prawo składać zamówienia na warianty Aplikacji dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2.      Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia u Sprzedawcy za pomocą koszyka sklepu internetowego – przy pomocy formularza zamówienia.

3.      W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych: pełna firma Kupującego, adres siedziby, adres email w celu dostarczenia klucza licencji do Aplikacji, numer NIP oraz numer telefonu.

4.      Cena Aplikacji uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera należne podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

5.      Kupujący w trakcie składania Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę poinformowany o łącznej cenie za Aplikację oraz obowiązku jej uiszczenia.

6.      Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Kupującego wraz z podaniem wszystkich istotnych składników Zamówienia, potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą oraz dokonaniem zapłaty przez Kupującego ceny za nabytą Aplikację.

 

 

 

§ 4

ZAPŁATA ZA APLIKACJĘ

 

1.      Kupujący ma prawo wybrania jednej z następujących form płatności za Aplikację:

 

a.       w systemie szybkich płatności online realizowanym przez firmę PAYU S.A. – za pomocą formularza podczas składania Zamówienia;

b.       rozliczenia transakcji za pośrednictwem: karty kredytowej lub e-przelewem, przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego …………… Przedmiotowe usługi świadczy firma PAYU.

 

2.      Ceny Aplikacji uwidocznione w trakcie procesu składania Zamówienia podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.      Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację Zamówienia. Podanie nieprawidłowych danych – dotyczących nie istniejącego lub nie zarejestrowanego we właściwej ewidencji lub rejestrze podmiotu – dodatkowo skutkować będzie utratą dostępu do klucza licencji, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji.

2.      W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży Aplikacji oraz kluczem licencji umożliwiającym zainstalowanie Aplikacji.

3.      Sprzedawca realizuje dostawę Aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

4.      Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej w formacie PDF. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej w formacie PDF.

 

§ 6

TERMIN DOSTAWY

 

Dostawa Aplikacji odbywa się w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia przez Strony umowy sprzedaży Aplikacji oraz zapłaty przez Kupującego ceny za zakupioną ilość pakietów Aplikacji.

 

§ 7

REKLAMACJA

 

1.      Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanej Aplikacji.

2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Aplikację kompletną, bez wad.

3.      Reklamację można złożyć w następujący sposób:

 

a) pisemnie na adres Sprzedawcy: „BMCG” sp. z o.o. ul. Kolejowa 19, 05-091 Ząbki;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@bmcg.pl;

4.      Reklamacja powinna zawierać:

 

a) pełne dane identyfikacyjne oraz adresowe Kupującego;

b) datę zakupu Aplikacji;

c) datę wystąpienia wady w Aplikacji;

d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady;

e) żądanie Kupującego związane z doprowadzeniem Aplikacji do pełnej funkcjonalności;

f) dokument sprzedaży Aplikacji – faktura VAT.

 

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej reklamacji Kupującego

6.      Reklamacja złożona bez załączonego dokumentu sprzedaży nie będzie rozpatrywana.

 

§ 8

GWARANCJA

 

1.      Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Aplikację obejmującą okres 12 miesięcy od dnia dokonania zakupu Aplikacji.

2.      Sprzedawca w okresie obowiązywania licencji zobowiązuje się do przekazywania Kupującemu aktualizacji Aplikacji wprowadzanych na rynek w trakcie obowiązywania Aplikacji.

 

§ 9

DANE OSOBOWE

 

1.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2.      Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

3.      Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty.

4.      Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce Regulamin zakupów.